Word 2018 -2

உரு இல் காட்டியவாறு வெளியீட்டைப் பெறுக.
இலச்சனையினை பதிவிறக்கம் செய்க
கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்க
உமது பெயரில் சேமித்து பதிவேற்றம் செய்க

Select file to upload: