power point presentation ஐ பதிவிறக்கம் செய்க
  library.jpeg image ஐ  பதிவிறக்கம் செய்க
  figure1.jpeg image ஐ பதிவிறக்கம் செய்க
  booksearch.mp4 video ஐ பதிவிறக்கம் செய்க
உமது பாட சாலையில் உள்ள புதிய தரம் 6 மாணவர்களுக்கு பாடசாலை நூலகம் பற்றிய ஒரு முன்வைப்பை(Presentation) செய்யுமாறு உம்மிடம் வேண்டுகோள் விடப்பட்டுள்ளது.  உரு 1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு நான்கு படவில்லைகளைக் கொண்ட ஒரு முன்வைப்பைச் செய்வதற்கு நீர்  PowerPoint ஐப் பயன்படுத்துவதற்கு உத்தேசித்துள்ளீர்.


  1. PowerPoint முன்வைப்பை பதிவிறக்கஞ் செய்க.
  2. library.jpeg கோப்பை பதிவிறக்கஞ் செய்க.
  3. உமது படவில்லை 2 இன் தலைப்பாக “library” ஐ இட்டு, பதிவிறக்கஞ் செய்த library.jpeg ஐ அதில் செருகுக.
  4. படவில்லைகளுக்கு அடிக்குறிப்பாக (footer) Grade 6 session - 2018 ஐயும் படவில்லை என்ணையும் சேர்க்க.
  5. உமது படவில்லை 3 இன் தலைப்பாக “Details” ஐ இட்டு, உரு1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வடிவமைக்க.
  6. booksearch.mp4 காணொளியைப் பதிவிறக்கஞ் செய்க
  7. இறுதிப் படவில்லையின் தளக்கோலத்தை content over content என மாற்றி, அதன் தலைப்பை “Book Search” என மாற்றுக.
  8. படவில்லையின் மேல் உள்ளடக்கத்திற்கு: www.gunawadana.sch.lk/library என இடுக.
  9. கீழ் உள்ளடக்கத்திற்கு நீர் பதிவிறக்கஞ் செய்த booksearch.mp4 ஐச் செருகுக.
  10. உமது முன்வைப்பை NIC_no.ppt எனச் சேமித்த பின்பு பதிவேற்றஞ் செய்க.

Select file to upload: